Planuitwerking

In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een definitief ontwerp en Projectplan Waterwet/Projectbesluit. In de Planuitwerking gaat het om maken van keuzes over de vormgeving, materiaalkeuze en inpassing van het project in de leefomgeving. Dit zijn keuzes die belangrijk zijn voor de ruimtelijke kwaliteit. Ook worden belangrijke afwegingen gemaakt ten aanzien van circulariteit en klimaat & ener­gie. Op basis van de keuzes in de inkoopstrategie kan ook tijdens de Planuitwerking gestart worden met (het voorbereiden) van de aanbesteding van de Realisatie.

Hieronder zijn een aantal documenten opgenomen die gedurende de gehele fase inspiratie bieden en van pas kunnen komen.