Het definitief ontwerp (DO) is bekend en wordt vastgelegd in het Projectbesluit. In de duurzaamheidsrapportage wordt vastgelegd hoe het definitieve ontwerp scoort op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Met de duurzaamheidsrapportage in de hand kan ook de vragenlijst van de Klimaatmonitor van de UvW worden ingevuld.

  Stappen

  Bepalen hoe het DO scoort op ruimtelijke kwaliteit

 • Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de Gebiedsvisie/Inrichtingsvisie/Inpassingsvisie zijn doorwerking heeft gekregen in het definitief ontwerp en in hoeverre de vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald. Dit zal grotendeels een kwalitatieve beschouwing zijn, maar kan onderbouwd worden door kentallen zoals ha’s natuur, km’s fietspaden of wandelpaden.
 • Bepalen hoe het DO scoort op circulariteit

 • Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de circulaire ontwerpprincipes doorwerking hebben gekregen in het ontwerp. Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald.
 • Bepalen hoe het DO scoort op Energie & Klimaat

 • Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de emissies in de loop van het gehele ontwerpproces voorkomen, gemitigeerd en gecompenseerd zijn (CO2 uit MKI en Stikstof uit Aerius berekening). Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald.
 • Bepalen mogelijke extra kansen voor DZH en RK in de realisatiefase

 • In het ontwerpproces kunnen extra kansen voor de Realisatie langskomen. Het is belangrijk om hierbij stil te staan en deze vast te leggen, zodat deze opgenomen kunnen worden in het Plan van Aanpak voor de Realisatie.
 • Vastleggen in duurzaamheidsrapportage

 • De oogst op de gestelde ambities en doelen van de verschillende thema’s uit de duurzaamheidsroos wordt vastgelegd in de duurzaamheidsrapportage en geef hierbij ook aan wat de belangrijkste punten zijn voor de Realisatie.

Tools

Inspiratie