Verkenning

De Verkenning is erop gericht om door middel van een zorgvuldig afwegingsproces van mogelijke alternatieven te komen tot een voorkeursalternatief (VKA) dat voldoet aan de randvoorwaarde van waterveiligheid, recht doet aan betrokken belangen en voldoet aan de wet- en regelgeving die er is voor de leefomgeving en zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair is. Daarbij kan het project kansen benutten door beleidsdoelen en ambities op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in het project op te nemen en kunnen omgevingspartijen hetzelfde doen door maatregelen als meekoppelkansen toe te voegen.

Hieronder zijn een aantal documenten opgenomen die gedurende de gehele fase inspiratie bieden en van pas kunnen komen.