Nadat het VKA is bepaald is het van belang om vooruit te kijken en voorbereiden op de Planuitwerking. Er zijn in de Verkenning keuzes gemaakt die ook consequenties voor de marktbenadering kunnen hebben; die moeten worden vastgelegd en overgedragen. Tegelijkertijd kunnen doelen aangescherpt worden en nagedacht over wat er aan voorbereiding voor een duurzame uitvoering gedaan kan worden.

  Stappen

  Aangescherpte doelen en vervolgacties voor Planuitwerking formuleren

 • De vastgestelde doelen kunnen aangescherpt worden op basis van het gekozen VKA. Er kan meer concreet bepaald worden wat haalbaar is met het gekozen Voorkeursalternatief. Daarnaast is tijdens de Verkenning veel duidelijk geworden en kunnen er vervolgacties gedefinieerd worden. Het is van belang om deze acties vast te leggen, zodat deze voortvarend opgepakt kunnen worden in de Planuitwerking.
 • Ontwerpuitgangspunten en inrichtingsprincipes duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit voor uitwerking VKA

 • Het ontwerpproces van de alternatieven is gestart met ontwerpuitgangspunten en leidende principes. Nu het VKA bekend is kunnen deze aangescherpt worden voor de uitwerking van het VKA in de Planuitwerking. Het VKA is globaal en geeft met name het ruimtebeslag aan. In de planuitwerking wordt het dijkontwerp verder bepaald. Daarbij kan een lijst met expliciete ontwerpuitgangspunten en inrichtingsprincipes worden toegevoegd voor de verdere uitwerking van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
 • Evaluatie van tegemoetkoming/-nakomen vastgestelde ambities en doelen

 • Ter afronding van de Verkenningsfase wordt specifiek aandacht besteed aan het evalueren van de oogst wat betreft de vastgestelde duurzaamheidsambities en -doelen
 • Hoofdkeuzes voor de marktbenadering vanuit DZH en RK vastleggen

 • Tijdens de Verkenning worden er voor het project een groot aantal keuzes gemaakt of voorbereid. Deze hoofdkeuzes bepalen o.a. mede hoe de Planuitwerking vorm krijgt, hoe wordt samengewerkt met de markt en wanneer marktpartijen bij het project worden betrokken. Om te zorgen dat deze goed landen in het Plan van Aanpak voor de Planuitwerking is het verstandig om deze keuzes vast te leggen. Ook keuzes waarmee duurzaamheid verder wordt ingezet in de Planuitwerking worden hierin vastgelegd; bijv. verdere verduurzaming van het ontwerp of inzetten op een duurzame uitvoering, of beide?
 • Voorsorteren op duurzame uitvoering

 • Sommige onderwerpen voor een duurzame uitvoering, zoals laadinfrastructuur voor elektrisch materieel, kennen een lang traject met andere partijen. Het is van belang om aan het einde van de Verkenning alvast na te denken over wat voor het VKA nodig is om te komen tot een duurzame uitvoering en wat de opdrachtgever zelf al in de Planuitwerking moet of wil gaan regelen.