Het gaat om het organiseren van de benodigde expertise binnen de projectorganisatie door het inschakelen van adviseurs ten behoeve van het halen van de gestelde doelen die voor de Planuitwerking gesteld zijn.

  Stappen

  Doelen, expertise en gunningscriteria voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in aanbesteding adviesbureau opnemen

 • Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te borgen in het ontwerpproces van de planuitwerking en in het uiteindelijke Projectbesluit is het van belang dat het ondersteunend adviesbureau, dat wordt ingeschakeld, hier ook volwaardig uitvoering aan kan geven. In de opdracht aan het adviesbureau is het daarom van belang om, afgeleid van de projectdoelen, eisen, doelen en gunningscriteria m.b.t. duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op te nemen in de uitvraag.
 • Landschapsarchitect en duurzaamheidsadviseur inschakelen

 • Om ruimtelijke kwaliteit te borgen kan separaat een landschapsarchitect ingezet worden in de Verkenning die nauw samenwerkt met het adviesbureau dat het technisch ontwerp maakt. Ook de inzet van een duurzaamheidsadviseur, die samenwerkt met het adviesbureau en het IPM-team om de duurzaamheidsdoelen te realiseren, is van belang.
 • Regelen van aanvullende expertise nodig voor realisatie van doelen

 • Naast een adviesbureau, een landschapsarchitect en duurzaamheidsadviseur, kan het wenselijk zijn om aanvullende expertise te organiseren. Welk soort expertise dit is, verschilt per project. Een voorbeeld is expertise op het vlak van cultuurhistorie of natuur. Als een project complex is en/of er veel verschillende belangen spelen, kan overwogen worden om een kwaliteitsteam (Q-team) in te stellen.
 • Bewustwording creëren bij gehele projectteam

 • Ruimtelijk kwaliteit en duurzaamheid zijn idealiter niet van één projectteamlid. Projecten met het meeste succes op dit vlak laten zien dat er bewustwording binnen het gehele projectteam aanwezig is en dat ieder vanuit zijn eigen rol meedenkt hoe de projectdoelen behaald kunnen worden. Dit gaat echter niet vanzelf, het is daarom verstandig om hier actief mee bezig te zijn om het in het team levend te houden. Een sessie waarin het Ambitieweb wordt gevuld en de inzet van een duurzaamheidsambassadeur en - adviseur helpen hierbij.