In deze stap worden de doelen en de benodigde de expertise, sturing en besluitvorming vastgelegd.

  Stappen

  Per thema van de duurzaamheidsroos meetbare doelen formuleren en opnemen in een duurzaamheidsrapportage

 • Het is belangrijk om de geactualiseerde doelen van de interne opdrachtverlening meetbaar te formuleren om ook te kunnen monitoren of ze gehaald worden. Denk hierbij aan het bepalen van de nul-situatie, de meetlat en de methode van monitoring. In deze stap kan ook worden gestart met een eerste versie van de duurzaamheidsrapportage, een levend document wat na elke stap in de Planuitwerking geactualiseerd wordt en op die manier een beeld geeft hoe het er met duurzaamheid in het project voor staat.
 • Verantwoordelijkheid en expertise per thema vastleggen

 • In deze stap wordt de verantwoordelijkheidsverdeling over de IPM-rollen, het adviesbureau en de adviseurs vastgelegd. Door ook helder de verantwoordelijkheden van de expertises vast te leggen, wordt duidelijkheid gecreëerd voor alle betrokkenen, wat bijdraagt aan het behalen van de beoogde doelen.
 • Vastleggen hoe verantwoording, sturing en besluitvormingsproces er uitziet

 • Voor het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is het van belang dat deze worden opgenomen in de reguliere voortgangsbewaking van het project. Het gaat hierbij om het expliciet benoemen hoe de verantwoording, sturing en besluitvorming eruitziet. De reguliere voortgangsrapportage voor tijd en geld kan worden aangevuld met het opstellen van een duurzaamheidsrapportage bij iedere ontwerploop waarin expliciet wordt aangegeven wat de voortgang is van de doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit is belangrijk om sturing te geven aan een doelmatige en efficiënte aanpak. Ook is het van belang voor situaties waarin afwegingen met betrekking tot duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit moeten worden gemaakt bij de ontwikkeling van alternatieven. Bijvoorbeeld, een bepaalde keuze kan duurzamer zijn, maar meer onderhoud vergen of niet vallen onder het motto ‘sober en doelmatig’, dit kan invloed hebben op de subsidies en financiën van derden. Hoe met dergelijke keuzes wordt omgegaan, dient van tevoren duidelijk te zijn en te worden vastgelegd in het Plan van Aanpak.
 • Verwerken uitkomst voorgaande stappen in het Plan van Aanpak

 • Door in het Plan van Aanpak van de Planuitwerking de doelen, verantwoordelijkheden, benodigde expertise, verantwoording en sturing vast te leggen, wordt helderheid, mandaat en middelen gecreëerd om tijdens de Planuitwerking te werken aan de gestelde duurzaamheidsdoelen. Omdat het Plan van aanpak wordt vastgesteld door de opdrachtgever is deze ook betrokken en gecommitteerd.

Inspiratie