Na het zeefproces in de Verkenning is het Voorkeursalternatief bekend. Om helder te maken hoe het VKA scoort op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit wordt een balans opgemaakt en wordt dit vastgelegd in de duurzaamheidsrapportage. Met de duurzaamheidsrapportage in de hand kan ook de vragenlijst van de Klimaatmonitor van de UvW eenvoudig worden ingevuld.

  Stappen

  Bepalen hoe het VKA scoort op ruimtelijke kwaliteit

 • Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de Gebiedsvisie/Inrichtingsvisie/Inpassingsvisie zijn doorwerking heeft gekregen in het VKA en in hoeverre de vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald. Dit zal grotendeels een kwalitatieve beschouwing zijn, maar kan onderbouwd worden door kentallen zoals ha’s natuur, km’s fietspaden of wandelpaden.
 • Bepalen hoe het VKA scoort op circulariteit

 • Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de circulaire ontwerpprincipes doorwerking hebben gekregen in het ontwerp. Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald.
 • Bepalen hoe het VKA scoort op energie & klimaat

 • Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de emissies in de loop van het gehele ontwerpproces voorkomen, gemitigeerd en gecompenseerd zijn (CO2 uit MKI en Stikstof uit Aerius berekening). Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald.
 • Vastleggen oogst in duurzaamheidsrapportage

 • De oogst op de gestelde ambities en doelen van de verschillende thema’s uit de duurzaamheidsroos wordt vastgelegd in de duurzaamheidsrapportage en geef hierbij ook aan wat de belangrijkste punten zijn voor de planuitwerking

Tools

Inspiratie