Een effectief inkoopproces onderscheidt zich door transparantie en het nastreven van heldere, duurzaam georiënteerde criteria. In deze fase kan worden bijgedragen aan duurzaamheid door leveranciers en/of materialen te selecteren die aansluiten bij de vooraf vastgestelde criteria voor duurzaamheid.

    Stappen

    Bepaal in welke mate duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit invloed hebben op de inkoopkeuzes om tot een passende aannemer te komen.

  • Het is belangrijk om goed beeld te hebben van hoe complex, bepalend of innovatief de werkzaamheden zijn die voortkomen uit de vastgestelde duurzaamheidsdoelen en wat dit betekent voor de inkoopkeuzes. Voorbeelden zijn het integraliteitsniveau, de toepassing van gebiedseigen grond en emissieloos bouwen.
  • Formuleer doelen voor de aanbesteding op basis van de vastgestelde doelen.

  • De vastgestelde doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit uit de planuitwerking worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure en het bijbehorende dossier. Het is belangrijk om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed te borgen in de uitvraag, zodat de in¬spanningen in de voorgaande stappen en fasen tot hun recht komen.

Tools