In deze stap worden de gewenste doelen en de benodigde de expertise, sturing en besluitvorming vastgelegd.

  Stappen

  Per duurzaamheidsthema van de duurzaamheidsroos (meetbare) doelen formuleren

 • De opdrachtgever heeft een opdracht gegeven in de vorm van ambities en doelen. In het Plan van aanpak moeten deze concreet worden gemaakt voor het project door deze meetbaar te maken. Voor ambities en doelen op het vlak van energie & klimaat en circulariteit kan dit al vrij goed. Voor ruimtelijke kwaliteit is dit moeilijker of niet mogelijk. De leidende principes voor het ruimtelijk ontwerp kunnen fungeren als kwalitatieve indicatoren om de voortgang te kunnen meten. Het gaat er daarbij om dat leidende principes voor het ruimtelijk ontwerpen worden vertaald naar concrete opgaves en doelen voor het project. Door de ambities en doelen meetbaar te maken wordt het mogelijk om tijdens de verkenning maar ook in de fasen daarna, de voortgang te bewaken en mogelijkheden te benutten om het bereik van ambities en doelen te vergroten. Het is mogelijk om voor het stellen van doelen een referentie te gebruiken. Dit betekent dat het doel bijvoorbeeld kan worden geformuleerd als: x% reductie ten opzichte van een referentie. Als referentie kan bijvoorbeeld een eerste schetsontwerp van de versterkte dijk, het gemiddelde van alle mogelijke alternatieven, landelijke kentallen of de opgave van het waterschap worden genomen. Het Dashboard Duurzaam HWBP biedt ondersteuning bij het vastleggen van deze doelstellingen.
 • Verantwoordelijkheid en expertise per thema vastleggen

 • Op basis van de gestelde doelen wordt bepaald welke expertise er nodig is. In deze stap wordt vastgelegd hoe de verantwoordelijkheidsverdeling over de IPM rollen, het adviesbureau en de adviseurs is. Door ook helder de verantwoordelijkheden van de expertises vast te leggen, wordt duidelijkheid gecreëerd voor alle betrokkenen, wat bijdraagt aan het behalen van de beoogde doelen.
 • Vastleggen hoe verantwoording, sturing en besluitvormingsproces er uitziet

 • Voor het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is het van belang dat deze worden opgenomen in de reguliere voortgangsbewaking het project. Het gaat hierbij om het expliciet benoemen hoe de verantwoording, sturing en besluitvorming eruitziet. Een concrete mogelijkheid is het opstellen van een duurzaamheidsrapportage bij iedere belangrijke stap c.q. ontwerploop waarin expliciet wordt aangegeven wat de voortgang is van de doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit is belangrijk om sturing te geven aan een doelmatige en efficiënte aanpak. Ook is het van belang voor situaties waarin afwegingen met betrekking tot duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit moeten worden gemaakt bij de ontwikkeling van alternatieven. Bijvoorbeeld, een bepaalde keuze kan duurzamer zijn, maar meer onderhoud vergen of niet vallen onder het motto ‘sober en doelmatig’, kan dit invloed hebben op de subsidies en financiën van derden. Hoe met dergelijke keuzes wordt omgegaan, dient van tevoren duidelijk te zijn en te worden vastgelegd in het Plan van Aanpak.
 • Verwerken uitkomst voorgaande stappen in het Plan van Aanpak Verkenning

 • Het vastleggen van de doelen, verantwoordelijkheden, benodigde expertise, verantwoording en sturing in het Plan van Aanpak van de Verkenningsfase, creëert helderheid, mandaat en middelen om tijdens de Verkenning te werken aan de gestelde duurzaamheidsdoelen. Omdat het Plan van aanpak wordt vastgesteld door de opdrachtgever is deze ook betrokken en gecommitteerd.

Tools

Inspiratie