In de ontwerploops is het belangrijk om in het ontwerp en de afwegingen ook duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit continu een plek te geven. Het Dashboard Duurzaam HWBP biedt ondersteuning bij dit proces.

  Stappen

  Integraal afweegkader opstellen waarin criteria zijn opgenomen op basis van de vastgestelde doelen

 • Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een plek te geven in de afwegingen in het ontwerpproces, is het van belang om deze onderdeel te maken van het afweegkader. Het is hierbij van belang dat de thema’s voldoende expliciet worden gemaakt en gewicht krijgen in de afweging. Probeer dit bijvoorbeeld te doen door voor elk doel een afwegingscriterium op te nemen in het afweegkader.
 • Omgeving informeren over de duurzaamheidsdoelen en ruimtelijke kwaliteit

 • Het is belangrijk om, in het omgevingsproces van het project, ook de omgeving goed te informeren over de duurzaamheidsdoelen van het project. Specifiek voor de landschappelijke inpassing kan er ook veel historische kennis en wensen voor inrichting uit de omgeving worden opgehaald.
 • Vastgestelde doelen vertalen naar ontwerpuitgangspunten

 • De doelen worden uitgewerkt in ontwerpuitgangspunten, richtlijnen en eisen voor het ontwerp en inrichtingsprincipes worden uitgewerkt in concrete inrichtingsvoorstellen. Concrete duurzaamheidsuitgangspunten kunnen worden opgenomen in Technische uitgangspunten notitie (TUN) die bij een dijkversterking meestal wordt opgesteld.
 • Onderzoek doen

 • Voor sommige onderdelen van het ontwerp kan aanvullend onderzoek nodig zijn. Bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheden om de MKI van het ontwerp te verlagen of het opstellen van een product specifieke Life Cycle Analysis (LCA) van een materiaal. Het kan hierbij ook gaan om onderzoek naar een goede inpassing van de dijk waardoor de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft. Of civieltechnisch of conditionerend onderzoek voor de toepassing van gebiedseigen grond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan het ontwerp worden geoptimaliseerd.
 • Integraal ontwerpen op basis van de ontwerpuitgangspunten

 • Integraal ontwerpen betekent dat alle aspecten meegenomen worden bij het uitwerken van varianten en het verder uitwerken van het ontwerp. Denk hierbij aan de ontwerpuitgangspunten, die opgesteld zijn om de doelen op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te behalen en de resultaten van de onderzoeken. Daarnaast worden inrichtingsprincipes uitgewerkt tot concrete inrichtingsvoorstellen. Het is van belang dat de landschapsarchitect en duurzaamheidsadviseur nauw betrokken zijn bij het ontwerpproces. Onder de producten van de landschapsarchitect vallen ook aspecten gerelateerd aan ecologische structuur en biodiversiteit, natuur en cultuurhistorie.
 • Inzichtelijk maken hoe de ontwerpoplossingen scoren op de doelen

 • In de ontwerploops kunnen verschillende ontwerpoplossingen of varianten ontstaan. In deze stap wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende ontwerpoplossingen scoren op de gestelde duurzaamheidsdoelen. Dit kan door op vastgestelde momenten een duurzaamheidsrapportage op te stellen.
 • Een integrale afweging maken met behulp van het afweegkader

 • Met behulp van het afwegingskader wordt gekozen welke ontwerpoplossingen en varianten in de volgende ontwerploop nader worden uitgewerkt.
 • Opnemen in duurzaamheidsrapportage

 • In het kader van de voorgangsbewaking wordt aanbevolen om na iedere ontwerploop een duurzaamheidrapportage te maken waarin wordt aangegeven in welke mate doelen worden bereikt en welke mogelijkheden er zijn om dit bereik te vergroten. Deze rapportage kan onderdeel zijn van je rapportage over de uitkomst van het zeefproces of een losstaande rapportage zijn. Deze rapportage biedt mogelijkheden om de voortgang binnen het project te bespreken met de verschillende IPM-rolhouders. Ook kan deze rapportage met de opdrachtgever en met derden worden besproken. Door duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op deze manier als onderdeel van kwaliteit op te nemen, wordt het in samenhang met kosten, risico’s en tijd, sturend in het project.

Tools

Inspiratie