Het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit begint met een expliciet en concrete opdracht van het waterschap c.q. de opdrachtgever aan het project. Het belang van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit ontstijgt hiermee de sfeer van vrijblijvendheid en invulling vanuit persoonlijke ambities. In een gestructureerde professionele aanpak horen concrete opdrachten die ingepast worden in de opdracht voor tijd, geld en beheersing van risico’s.

    Stappen

    Binnen het IPM team verantwoordelijke(n) aanwijzen

  • Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed te borgen, is het van belang om binnen de IPM-rollen verantwoordelijken aan te wijzen. Deze verantwoordelijken hebben een duidelijke focus en kunnen voortdurend het project op koers houden. De verantwoordelijkheid kan verdeeld zijn over meerdere rollen, afhankelijk van de gestelde ambities en thema’s die belangrijk zijn. Ter ondersteuning van de verantwoordelijke IPM-rolhouders kan een adviseur ruimtelijke kwaliteit en een duurzaamheidsadviseur aangesteld worden. De inhuur hiervan gebeurt bij de stap ‘Organiseren van expertise’. O.a. hiermee wordt invulling gegeven aan de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap. Als er sprake is van een hoge mate van integraliteit, namelijk een gebiedsontwikkeling, kan er voor gekozen worden om een rol toe te voegen aan het IPM-team: een integrator. De integrator zal, samen met de adviseur ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheidsadviseur, helpen vorm te geven aan het benodigde ontwerpproces waarbij vanaf het allereerste begin van het ontwerp de kansen benut worden om tot een ontwerp te komen waarin ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid optimaal zijn meegenomen. (dit is bijvoorbeeld bij het project Meanderende Maas van Waterschap Aa en Maas gedaan)
  • Actualiseren van de doelen en ambities op elk thema van de duurzaamheidsroos

  • De interne opdracht van het project wordt vertaald in doelen voor het project. Aan de hand hiervan start het de verdere ontwerpproces van de uitwerking van het voorkeursalternatief. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, is het van belang om de ambities en doelen die van toepassing waren in de Verkenning, te actualiseren. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de keuzes binnen het project gebaseerd zijn op het actuele beleid, technieken en verkregen inzichten en kennis van de verkenning.
  • Opdracht voor de planuitwerking vaststellen

  • De opdrachtvorming wordt afgerond door de gemaakte stappen vast te leggen in de uiteindelijke opdracht voor het project en de planuitwerkingsfase. Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een goede positie te geven in het project is het van belang dat doelen zo concreet mogelijk in de opdracht worden opgenomen en vervolgens ook worden opgenomen in de voortgangsbewaking door bijvoorbeeld prestatie-indicatoren te benoemen. Daarnaast blijft het belangrijk om zowel binnen het projectteam, de organisatie, als het bestuur draagvlak voor de doelen en ambities van het project te houden. Door dit in de Planuitwerking expliciet vast te stellen en intern te delen, wordt weer duidelijk waar het project voor gaat en wordt mandaat georganiseerd om hier in de planuitwerking aan verder te werken.

Tools